Poučení spotřebitele

Dle účinného znění zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, je účastníkům smlouvy o poskytování právních služeb dána možnost mimosoudního řešení případného sporu advokáta s klientem – spotřebitelem. Pokud se advokát se svým klientem nedohodnou na řešení případné sporné situace, např. za situace, kdy klient nebude spokojen se způsobem vyřízení „reklamace“ právních služeb nebo s jejím zamítnutím ze strany poskytovatele právních služeb – advokáta. Zprostředkováním mimosoudního řešení případného sporu je pověřena Česká advokátní komora.

Spotřebitelé se mohou na Českou advokátní komoru obracet s žádostí o mimosoudní řešení sporu s advokátem – poskytovatelem služby. Toto mimosoudní řešení spotřebitelských sporů není zpoplatněno a náklady s ním spojené si strany nesou samy. Návrh na zahájení mimosoudního řízení může spotřebitel podat nejpozději do 1 roku ode dne, kdy uplatnil své právo, které je předmětem sporu, u advokáta poprvé.

Kontaktní údaje: Česká advokátní komora, Národní tř. 16, 110 00 Praha 1, e-mail: epodatelna@cak.cz; ID datové schránky: n69admd.

Mimosoudní řešení spotřebitelského sporu bude zahájeno na návrh spotřebitele, který musí obsahovat tyto údaje: identifikační údaje stran sporu, úplné a srozumitelné vylíčení rozhodných skutečností,  označení, čeho se navrhovatel domáhá,  datum, kdy navrhovatel uplatnil své právo, které je předmětem sporu, u advokáta poprvé,  prohlášení, že ve věci nerozhodl soud, nebyl vydán rozhodčí nález a nebyla uzavřena dohoda stran v rámci mimosoudního řešení spotřebitelského sporu a ani nebylo zahájeno řízení před soudem, rozhodčí řízení nebo mimosoudní řešení spotřebitelského sporu podle zákona o ochraně spotřebitele,  datum a podpis navrhovatele (spotřebitele). Přílohou návrhu musí být písemnosti, které dokládají tvrzené skutečnosti, zejména důkaz o tom, že se spotřebiteli nepodařilo spor vyřešit s druhou stranou přímo.

Formulář návrhu na zahájení řízení o mimosoudním řešení spotřebitelských sporů naleznete na webových stránkách České advokátní komory: https://www.cak.cz/scripts/detail.php?id=15607