Společenství vlastníků jednotek – základní informace

Klíčová slova: bytové spoluvlastnictví, bytové právo, společenství vlastníků, SVJ

V posledních letech se s touto problematikou setkal snad každý, kdo žije v bytovém domě. Řeč je o fenoménu společenství vlastníků (někdy také zkráceně „společenství“ nebo „SVJ“). Ve článku se dozvíte, základní informace o tom, co to společenství vlastníků je a na co je třeba si při jeho vytváření dávat pozor.

Co je společenství vlastníků?

Právní úprava vzniku, existence a fungování společenství vlastníků je zejména upravena v příslušných ustanoveních zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.

Společenství vlastníků je podle zákonné definice: právnická osoba založená za účelem zajišťování správy domu a pozemku. Dá se tedy nadneseně říci, že společenství právně vystupují téměř stejně, jako kdokoli z nás (mohou nabývat práva a zavazovat se k povinnostem), avšak jsou vždy limitována smyslem své existence, tedy činnostmi směřujícími ke správě domu a pozemku.

Jednotlivá právní jednání společenství vlastníků plynou z vůle jeho členů. Členové společenství vlastníků jsou samotní vlastníci jednotlivých bytových jednotek. Z daného důvodu je třeba nerezignovat na svá práva a požadovat, aby společenství zejména prosazovalo společnou vůli vlastníků jednotek, a to v zákonem stanovených mantinelech.

Kdy musíme založit společenství vlastníků?

Problematika společenství vlastníků doznala poměrně značných změn s novelou soukromého práva a účinností nového občanského zákoníku. Občanský zákoník a na něj navazující pokyny Českého úřadu zeměměřičského a katastrálního upravili a upřesnili situace, kdy nastává povinnost založit společenství vlastníků.

Základní pravidlo v této oblasti stanovuje občanský zákoník. Ten vyžaduje vznik společenství vlastníků v případě, kdy v bytovém domě je vymezeno alespoň pět jednotek, z nichž alespoň tři jsou ve vlastnictví tří různých vlastníků, nejpozději po vzniku vlastnického práva k první převedené jednotce. Na tuto pro laika složitou právní konstrukci navazují právě podzákonné pokyny Českého úřadu zeměměřičského a katastrálního, který dopředu transparentně uvádí, jak bude v různých případech postupovat.

Jaké sankce nám hrozí v případě, že společenství vlastníků nezaložíme?

V případě, že Váš bytový dům nemá založeno společenství vlastníků, ačkoli by měl, plynou pro Vás nepříjemné právní důsledky. Nemusíte se obávat pokuty ze strany státní autority, to v tomto případě opravdu nehrozí. Důsledkem opomenutí povinnosti založit společenství vlastníků je však to, že příslušný katastrální úřad nezapíše do katastru nemovitostí vlastnické právo k další převáděné bytové jednotce, a to až do té doby, dokud není prokázán vznik společenství vlastníků v daném bytovém domě. Tato situace může výrazně ztížit jednotlivým vlastníkům život, jelikož tak nebudou moci bytové jednotky ve svém vlastnictví řádně převést.

Na co si zejména dávat pozor při zakládání společenství vlastníků?

Jak bylo výše nastíněno, společenství vlastníků je právnická osoba, která má jednat společně za vlastníky bytových jednotek daného bytového domu. Vůle společenství vlastníků je obecně utvářena na základě rozhodování jeho jednotlivých orgánů. Nastavení fungování jednotlivých orgánů společenství je alfou a omegou hladkého fungování společenství. Při zakládání společenství je třeba si dobře promyslet, k čemu přesně společenství zakládáte a na základě Vašich individuálních potřeb a zkušeností vybrat ten nejvhodnější model fungování této právnické osoby.

Nenašli jste odpověď na své otázky? Neváhejte se na nás obrátit! Otázky zakládání a fungování společenství vlastníků řešíme na denní bázi, společně jistě nalezneme řešení Vašich problémů.

Hledáte něco jiného? Podívejte se na nabídku našich služeb.