Prohlášení o GDPR

Vážená klientko, vážený kliente,

dovolte nám Vás informovat o tom, jak v naší advokátní kanceláři – Mgr. Petr Hromek, advokátní kancelář, se sídlem Brno, Maříkova 2215/5a, 621 00, ev.č. ČAK 12194  (dále též jako „my“ nebo „naše kancelář“), v souvislosti s nabízením a poskytováním právních služeb zpracováváme Vaše osobní údaje.

Smyslem tohoto memoranda je poskytnout Vám informace zejména o tom, jaké osobní údaje shromažďujeme, jak s nimi nakládáme, z jakých zdrojů je získáváme, k jakým účelům je využíváme, komu je smíme poskytnout, kde můžete získat informace o Vašich osobních údajích, které zpracováváme, a jaká jsou Vaše individuální práva v oblasti ochrany osobních údajů.

1.   Obecné informace

Naše advokátní kancelář má řadu zákonných povinností týkajících se zpracování osobních údajů klientů, které musíme dodržovat zejména s ohledem na plnění smluvních a zákonných povinností V tomto ohledu bychom Vám bez poskytnutí Vašich osobních údajů své služby nemohli vůbec poskytnout. Osobní údaje klientů zpracováváme téměř výlučně v mezích zákonných povinností, tedy v zásadě nám k jejich zpracování neudělujete výslovný souhlas.


1.1. Zásady zpracování osobních údajů

Při zpracování Vašich osobních údajů ctíme a respektujeme nejvyšší standardy ochrany osobních údajů 
a dodržujeme zejména následující zásady:

(a) Vaše osobní údaje vždy zpracováváme pro jasně a srozumitelně stanovený účel, stanovenými prostředky, stanoveným způsobem, a pouze po dobu, která je nezbytná vzhledem k účelům jejich zpracování; zpracováváme pouze přesné osobní údaje klientů a máme zajištěno, že jejich zpracování odpovídá stanoveným účelům a je nezbytné pro naplnění těchto účelů;

(b) Vaše osobní údaje chráníme v souladu s advokátní povinností mlčenlivosti; proto zpracováváme osobní údaje klientů způsobem, který zajišťuje nejvyšší možnou bezpečnost těchto údajů a který zabraňuje jakémukoliv neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k osobním údajům klientů, k jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich jinému neoprávněnému zpracování, jakož i k jinému zneužití;

(c) vždy Vás srozumitelně informujeme o zpracování Vašich osobních údajů a o Vašich nárocích na přesné a úplné informace o okolnostech tohoto zpracování, jakož i o Vašich dalších souvisejících právech;

(d) v naší kanceláři dodržujeme odpovídající technická a organizační opatření, aby byla zajištěna úroveň zabezpečení odpovídající všem možným rizikům; veškeré osoby, které přicházejí do styku s osobními údaji klientů, mají povinnost dodržovat mlčenlivost o informacích získaných v souvislosti se zpracováváním těchto údajů.