Prohlášení o GDPR

2.6.  Zdroje osobních údajů

Osobní údaje klientů získáváme zejména:

(a)  od samotných klientů, a to přímo, např. při uzavírání smluv týkajících se poskytovaných služeb;

(b)  z veřejně dostupných zdrojů (veřejné rejstříky, evidence či seznamy).

2.7.  Vaše právo žádat o přístup k osobním údajům a ochrana práv klientů

Pokud nás požádáte o informaci týkající se zpracování Vašich osobních údajů, poskytneme Vám bez zbytečného odkladu veškeré informace o tom, jaké údaje o Vás zpracováváme. Za poskytnutí takové informace máme právo požadovat přiměřenou úhradu nákladů vynaložených na poskytnutí této informace.

Pokud zjistíte nebo se domníváte, že naše kancleář či třetí osoba, která se podílí na zpracování údajů, provádí zpracování Vašich osobních údajů, které je v rozporu s ochranou Vašeho soukromého života anebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li Vaše osobní údaje nepřesné, můžete:

(a)  od naší kancleáře či třetí osoby, která se podílí na zpracování údajů, požadovat vysvětlení;

(b)   požadovat, aby byl odstraněn závadný stav, zejména můžete požadovat provedení opravy nebo doplnění osobních údajů; v případě potřeby bude provedeno dočasné blokování nebo likvidace těchto údajů.

Pokud Vaši žádost shledáme jako opodstatněnou, naše kancelář či třetí osoba, která se podílí na zpracování údajů, neprodleně a bezplatně závadný stav odstraní.Toto Informační memorandum je platné a účinné ke dni 23. 5. 2018. Aktuální znění Informačního memoranda je uveřejněno na webových stránkách naší kancleáře současně je dostupné na našich pobočkách. 
 

 Příloha č. 1 – Rozsah zpracovávaných osobních údajů

1. Identifikační údaje – zahrnují údaje, kterými jsou především jméno, příjmení, datum a místo narození, rodné číslo, adresa trvalého pobytu, typ, číslo a platnost průkazu totožnosti; u klienta fyzické osoby – podnikatele také IČ a DIČ. Dalšími možnými identifikačními údaji jsou například číslo účtu.

2. Kontaktní údaje – kontaktní adresy, telefonní čísla, e-mailové, faxové adresy či jiné obdobné kontaktní údaje.

3. Osobní údaje vzniklé naší činností – jde zejména o námi přidělená čísla klienta/spisu