Prohlášení o GDPR


2. Informace o zpracování osobních údajů

2.1. Informace o správci

Správcem Vašich osobních údajů je naše kancelář, Mgr. Petr Hromek, advokátní kancelář, se sídlem Brno, Maříkova 2215/5a, 621 00, ev.č. ČAK 12194.


2.2.  Účely zpracovávání a právní základ pro zpracování


2.2.1. Zpracování osobních údajů bez Vašeho souhlasu

Jde zpravidla o situace, kdy jste nám povinni předat určité osobní údaje jako podmínku toho, abychom Vám mohli poskytnout svou službu, případně kdy jsme oprávněni zpracovávat Vaše osobní údaje získané jiným způsobem.

(a)  Vaše osobní údaje jsme oprávněni ze zákona zpracovávat bez Vašeho souhlasu pro následující účely dodržení našich právních povinností, zejména

(i) plnění oznamovacích povinností vůči orgánům veřejné moci;

(ii)  splnění povinností při identifikaci a kontrole klienta dle zákona o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu;

(iii)   splnění archivačních povinností;

(b) uzavření nebo plnění smlouvy s Vámi

Jde zejména o poskytování právních služeb. Osobní údaje jsou potřebné mj. k tomu, aby bylo možné právní službu uskutečnit;

(c) ochrana práv a právem chráněných zájmů, zejména pro

(i)  řešení veškeré sporné agendy, zejména pro účely vedení soudních či jiných sporů.

2.2.   Rozsah zpracovávaných osobních údajů klientů

Naše kancelář zpracovává Vaše osobní údaje v rozsahu nezbytném pro naplnění výše uvedených účelů. Zpracováváme zejména kontaktní a identifikační údaje, popisné a jiné údaje a v nezbytném a oprávněném rozsahu rovněž údaje o jiných osobách. Bližší informace o rozsahu zpracovávaných osobních údajů klientů jsou uvedeny v příloze č. 1 tohoto Informačního memoranda.

Některé specifické kategorie osobních údajů a způsoby jejich zpracování:

Rodná čísla.

Naše kancelář zpracovává rodná čísla svých klientů v případě, kdy je to nutné k poskytnutí právní služby, tedy zejména v případě právních jednání týkající se nemovitostí či obchodních společností. Pokud by mělo docházet ke zpracování Vašeho rodného čísla i pro jiné účely, tak pouze s Vaším souhlasem.

Kopie dokladů. 

Vzhledem k naší zákonné povinnosti řádně identifikovat své klienty je naše kancelář povinna zpracovávat mimo jiné určité údaje o dokladech klientů (v rozsahu druh, série a číslo dokladu totožnosti, stát, popřípadě orgán, který jej vydal, platnost dokladu), a proto si na základě Vašeho souhlasu zároveň pořizujeme kopie takových dokladů.

2.3. Způsob zpracování osobních údajů

Způsob, kterým naše kancelář zpracovává Vaše osobní údaje, zahrnuje manuální i automatizované zpracování. Vaše osobní údaje zpracovávají především zaměstnanci naší kanceláře a v potřebném rozsahu také třetí osoby. Před jakýmkoliv předáním Vašich osobních údajů třetí osobě vždy s touto osobou uzavřeme písemnou smlouvu, která obsahuje stejné záruky pro zpracování osobních údajů, jaké v souladu se svými zákonnými povinnostmi dodržuje sama naše kancelář.

2.4. Příjemci osobních údajů

Vaše osobní údaje klientů jsou zpřístupněny zejména zaměstnancům naší kanceláře v souvislosti s plněním jejich pracovních povinností, při kterých je nutné nakládat s osobními údaji klientů, pouze však v rozsahu, který je v tom kterém případě nezbytný a při dodržení veškerých bezpečnostních opatření.

2.5.  Doba zpracování osobních údajů

Osobní údaje klientů zpracovává naše kancelář pouze po dobu, která je nezbytná vzhledem k účelům jejich zpracování. Průběžně posuzujeme, jestli nadále trvá potřeba zpracovávat určité osobní údaje potřebné pro určitý účel. Pokud zjistíme, že již nejsou potřebné pro žádný z účelů, pro které byly zpracovávány, údaje zlikvidujeme. Interně jsme však již ve vztahu k určitým účelům zpracování osobních údajů vyhodnotili obvyklou dobu využitelnosti osobních údajů, při jejímž uplynutí zvlášť pečlivě posuzujeme potřebu zpracovávat příslušné osobní údaje pro daný účel. V té souvislosti zároveň platí, že osobní údaje zpracovávané pro účely plnění smlouvy zpracováváme po dobu trvání smluvního vztahu s klientem; dále jsou příslušné osobní údaje obvykle využitelné po dobu deseti let.